คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล    เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300
โทรศัพท์ 0-2281-9231-4 ต่อ 2410
โทรสาร  0-2282-4490

Fanpage : https://www.facebook.com/FoodScienceAndTechnologyfst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *