มีการดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนา การทำงานวิจัยโดยเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคนรู่นใหม่ทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *