อ.ดาว

NAME    :    Miss Duangrat  Saetang 

                  นางสาว ดวงรัตน์  แซ่ตั้ง

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล    เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300
โทรศัพท์ 0-2281-9231-4 ต่อ 2410
โทรสาร  0-2282-4490

e-mail : Duangrat.s@rmutp.ac.th

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันอุดมศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2548

 สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) : เกษตรและชีววิทยา
ผลงานวิจัย

ชื่อผลงาน

สถานภาพ

แหล่งทุน/ปี

– คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ นักวิจัยโครงการ โครงการวิจัย 2554
– โครงการการประยุกต์ใช้ข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมหวาน นักวิจัยโครงการ โครงการวิจัย 2554
– โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรไทยพื้นบ้าน:ลดการอักเสบและดับกลิ่นปาก นักวิจัยโครงการ โครงการวิจัย 2555
งานวิจัยที่กำลังทำ– โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกากมะพร้าวที่เหลือใช้  นักวิจัยโครงการ โครงการวิจัย 2556

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *