อ.บี

ชื่อ             นางสาวชมภูนุช  เผื่อนพิภพ

ตำแหน่ง      อาจารย์

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2544

ตำแหน่งปัจจุบัน   หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน      2554   หัวหน้างานสหกิจศึกษา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

1. หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย

2. โครงการวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

3.โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งกล้วย     โดยการใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์

4. โครงการวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยกล้วยสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *