อ.ธนภพ

ชื่อ          นายธนภพ  โสตรโยม

ตำแหน่ง               อาจารย์

ประวัติการศึกษา

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก Ph.d. Farm Product Processing and Storage ณ South China University of Technology ประเทศ สาธารณะประชาชนจีน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ำอ้อย
  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงเสริมกากข้าวโพดและถั่วเหลือง
  4. การพัฒนาไอศกรีมธัญพืช 4 ชนิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *