อ.ดวงแข

ชื่อ ผศ.ดวงแข  สุขโข
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2521
2. ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีการอาหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา 2525

ประวัติการทำงาน

  • · เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2525 อายุราชการ 29 ปี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

  1. โครงการวิจัยเรื่องการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำคั้นเปลือกสับปะรด 2546 – 2547
  2. โรงงานผลไม้กระป๋องในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนจากส่วนเหลือทิ้งของ2546 – 2547

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *