อ.น้อง

ชื่อ           นางน้อมจิตต์  สุธีบุตร                       ตำแหน่ง                อาจารย์

ประวัติการศึกษา                

1. ปริญญาตรี         วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อุตสาหกรรมเกษตร

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2541

2. ปริญญาโท         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2545

ประวัติการทำงาน

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 อายุราชการ 5 ปี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

  1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวหอมนิล เพื่ออุตสาหกรรม
  3. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลานิลเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี

สกอ.(เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *