อ.ตุ๊ก

ชื่อ           นางสาววรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์                    ตำแหน่ง                อาจารย์

ประวัติการศึกษา   

1. ปริญญาตรี         วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่สำเร็จการศึกษา 2542

2. ปริญญาโท         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การอาหาร

จากสถาบันเทคโนโลยีพรจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2545

3. ปริญญาเอก   Doctor of Philosophy in Food Science

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำเร็จการศึกษาปี 2554

ประวัติการทำงาน

• เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 อายุราชการ 8 ปี

• 4 พฤศจิการยน 2553-ปัจจุบัน              ผู้ช่วยคณบดี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนจังหวัดเพชรบุรีสู่การรับรองมาตรฐาน   2551        มทร.พระนคร

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม                 2553

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *