อ.ตี๋2

NAME  :  Mr. Nopporn  Sakulyunyongsuk

              นาย นพพร สกุลยืนยงสุข

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล    เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300
โทรศัพท์ 0-2281-9231-4 ต่อ 2410
โทรสาร  0-2282-4490

E – mail :  nopporn.s@rmutp.ac.th

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันอุดมศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต/เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2535

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ :

   สาขาวิชาการ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์   กลุ่มวิชา สถิติ

ผลงานวิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

สถานภาพ

แหล่งทุน/ปี

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำคั้นเปลือกสับปะรด

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2546 – 2547
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2549 – 2550
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวหอมนิล เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2550 – 2551
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาจิตวิทยาสีที่มีผลต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเลือนราง เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2551
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณเงินรายได้/2551
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลานิลเพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดลพบุรี

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณภายนอก/2551(โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ของ เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)
โครงการวิจัยเรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แกะสลักเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2552
โครงการวิจัยเรื่องต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาน้ำจืดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2552
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องเสริมทักษะการเรียนพยัญชนะเบรลล์ไทย

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณเงินรายได้/2552
โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยี-    คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณเงินรายได้/2553
โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมหวาน

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2554
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2554
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้แผนที่ประเทศไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง   การเห็น

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2554
โครงการวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณเงินรายได้/2554
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2555
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาลูกอมสมุนไพรไทยพื้นบ้าน : ลดการอักเสบและดับกลิ่นปาก

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2555
โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกรณีศึกษา : เฟอร์นิเจอร์จากหวายเทียม

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2555
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากกากมะพร้าวที่เหลือใช้

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2556
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการใช้สีและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงประโยชน์ใช้สอยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2556
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาแผ่นวีเนียร์จากขี้เลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือนในที่พักอาศัย

ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2556
โครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์ไอศครีมและขนมหวาน

หัวหน้าโครงการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย/2557

วารสารระดับชาติ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

วลัย  หุตะโกวิท และคณะ.  2550.  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก.”  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร.  1, 1 (พฤษภาคม) : 9-20.

วลัย  หุตะโกวิท และคณะ.  2552.  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่าจากปลาน้ำจืด.”  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร.  3, 2 (กันยายน) : 197-208.

วลัย  หุตะโกวิท และคณะ.  2552.  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแผ่น และกรวยไอศครีมจากข้าวหอมนิล.”  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร.  3, 2 (กันยายน) : 209-221.

ประชา  พิจักขณา และคณะ.  2552.  “การศึกษาจิตวิทยาสีที่มีผลต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเลือนราง เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ.”  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร.  3, 2 (กันยายน) : 136-145.

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วลัย  หุตะโกวิท,  วาสนา  ขวยเขิน,  เกศรินทร์  มงคลวรวรรณ,  น้อมจิตต์  สุธีบุตร,         เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ์,  และนพพร  สกุลยืนยงสุข.  2551.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปเพื่ออุตสาหกรรมส่งออก.  การประชุมวิชาการราชมงคลวิชาการครั้งที่ 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง.  7-29 สิงหาคม 2551.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *