อ

NAME  :  Miss  DUANGKAMOL  TUNGSATITPORN 

                นางสาว ดวงกมล  ตั้งสถิตพร

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล    เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300
โทรศัพท์ 0-2281-9231-4 ต่อ 2410
โทรสาร  0-2282-4490

E-mail  :  duangkamol.t@rmutp.ac.th

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันอุดมศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี คศ.บ./อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 2550
ปริญญาโท วท.ม./พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553

 

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) : พัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี   อาหารและเคมีอาหาร

ผลงานวิจัย

ชื่อผลงาน

สถานภาพ

แหล่งทุน/ปี

งานวิจัยที่สำเร็จแล้ว– โครงการแปรรูปพาสต้าจากข้าวหอมนิลมะลิอินทรีย์  ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย 2551
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งกล้วยโดยการใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย 2553
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย  ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย 2554
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย 2554
– การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยกล้วยสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย 2554
โครงการวิจัยและเป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาลูกอมสมุนไพรไทยพื้นบ้าน : ลดการอักเสบและดับกลิ่นปาก ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย 2555
งานวิจัยที่กำลังทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกากมะพร้าวที่เหลือใช้  ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย 2556

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *